Zásady zpracování osobních údajů

 

My, AEROTEC GROUP a.s., se sídlem U kříže 632/24, Praha 5-Jinonice, 158 00, IČ 05121311. Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21559 (dále jen „AEROTEC.cz “ nebo také „My “), respektujeme vaše právo na soukromí a jeho ochrana pro nás důležitá. 

Zpracování osobních údajů:

V roli správce zpracováváme Vaše osobní údaje (v rozsahu Vašeho jména, prohlášení o plnoletosti, e-mailové adresy a telefonního čísla, fakturačních údajů, údajů o plnění a hodnoty plnění za účelem poskytnutí zákaznické slevy), a to pro účely plnění dle uzavřené smlouvy, registrace v pořádaných soutěžích, za předpokladu, že jste udělili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak z titulu tohoto souhlasu, a dále pro ochranu našich právních nároků. Právním titulem pro předmětné zpracování je nezbytnost pro plnění smlouvy, Vámi udělený souhlas, a náš oprávněný zájem, přičemž osobní údaje uchováváme po dobu 10 let, tj. po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných archivačních lhůt. V případě, že jste udělili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou Vaše údaje zpracovány po dobu 3 let, a to od posledního udělení souhlasu z Vaší strany. Svůj souhlas před uplynutím této doby můžete kdykoliv odvolat, a to na základě žádosti zaslané na email [email protected], nebo kliknutím na odkaz, jež je Vám s každým obchodním sdělením zaslán..Poskytnutí popsaných osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V případě, že nám tyto údaje nebudete chtít poskytnout, nebudeme služby schopni poskytnout. 

Vaše osobní údaje nejsou nikomu pronajímány, prodávány či sdělovány, pokud nám tato povinnost není uložena právními předpisy nebo pokud se nejedná o naše smluvní zpracovatele. Naši případní smluvní zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje výlučně na základě našeho pokynu a tito zpracovatelé nejsou oprávnění využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní účely.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů: 

Protože dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Jedná se o:

Právo na přístup, dle kterého máte právo na to vědět, zdali o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, a případně získat k takovým osobním údajům přístup. 

Právo na opravu, dle kterého máte právo požadovat bezodkladnou opravu či doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz, dle kterého můžete v jistých případech požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. 

Právo na přenesení údajů, dle kterého můžete požadovat, abychom přenesli Vaše osobní údaje k jinému správci, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na námitku, dle kterého můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě Vaší námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abych ve zpracování pokračovali.

Právo na omezení zpracování, dle kterého můžete v určitých případech požadovat, aby po omezenou dobu nedocházelo ke zpracování konkrétních osobních údajů. 

Nad rámec výše uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu, tedy u úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a to zejména v případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu [email protected]. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení této lhůty, nicméně v takovém případě Vás budeme informovat. V některých případech nejsme povinni zcela nebo z části Vaší žádosti vyhovět, zejména pokud bude žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená či opakující se. Pro tyto případy jsme oprávněni Vaši žádost odmítnout nebo Vám uložit přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyřízení Vaší žádosti.

V Praze dne 1.1.2020

AEROTEC GROUP a.s.