Technologie Metal Conditioner

Principy technologie AEROTEC®

Metal Conditioner je směsná kapalná látka o vysoké měrné hmotnosti, která se skládá z mnoha sloučenin, mimo jiné ze skupiny dithiofosfátů zinečnatých, alkylových sloučenin primárních a sekundárních, arylových sloučenin, alkinfenolových sloučenin, aromatických aminů, organických sulfidů, zásaditých sulfonátů hořečnatých, kyselin alken jantarových. Mezi nimi se nacházejí také sloučeniny chloralkanů. Tyto sloučeniny vykazují polární vlastnosti, jsou těsně propojeny v částicích s dlouhými řetězci a ostatními sloučeninami, které jsou obsaženy v přípravku a nepředstavují žádné korozní riziko. Použití těchto sloučenin je povoleno ustanoveními nejnovějších směrnic Evropské unie (Reach).

Metal Conditioner je kapalná polymerní směs syntetických uhlovodíků a jejich derivátů, která oxidačně chemickou cestou reaguje se svrchní kovovou strukturou ošetřených mechanismů. Procesem chemické reakce se rozumí vznik iontové vazby molekul do krystalické mřížky. Díky translokaci valenčních elektronů z jednoho prvku na druhý dochází ke vzniku opačně nabitých iontů, které se navzájem přibližují, tím uvolňují svojí energii, čímž se stabilizují a svazují se do ucelených iontových vazeb. V tuto chvíli je možné hovořit o vnitromolekulární vazbě. Právě tento jev stojí za vznikem vrstvené molekulární struktury ve 3D formě, která díky své polaritě odolává velmi vysokým tlakům, termickému zatížení a hlavně v ucelené formě uzavírá kovové povrchy, tím je ošetřuje, chrání a snižuje třecí odpory pohyblivých mechanismů. Tuto molekulární strukturu nazýváme ochranným molekulárním kobercem. Pokud je tedy naplněna podmínka kontaktního tření KOV - KOV je možné využít inovativní technologie AEROTEC® Metal Conditioner a změnit charakter kontaktního tření na AMC - AMC, kdy je KOV - KOV “odstíněn” molekulárním kobercem a dochází pouze ke tření vrstvy molekul AMC - AMC.

AEROTEC® Metal Conditioner není olej.

Již první zadání vývoje bylo o tom, že nechceme zušlechťovat jakostní parametry olejů a maziv, tzn. vyrábět aditivanty olejů a maziv. Požadavek byl přímo zušlechťovat kovové povrchy v třecích uzlech a tím zabezpečit výkonnost produktu i za suchého tření, kdy samotný molekulární koberec / kontaktní tření AMC - AMC / zabezpečí časovou funkci mechanismu i bez aktivního mazání. Oleje, maziva, paliva jsou v našem případě pouze transportním médiem, ve kterém díky indexu rozpustnosti dojde k rovnoměrnému rozptýlení molekul produktu AMC, který je tímto dopraven do mazaného/třecího uzlu, kde vlivem chemické reakce vytváří molekulární koberec. Po této reakci zůstává v provozní kapalině cca 1% směsi AMC, která opakovaně doplňuje molekulární koberec v případě jeho porušení nebo úbytku. Tato rekuperační obnova v časovém úseku zajišťuje garantovanou ochranu třecích ploch v rámci jejich aplikační životnosti.

Pokud budeme vycházet z podstaty funkce technologie AMC a logiky věci, pak vyvstane jediná otázka. Opravdu dochází k celistvému uzavření povrchových vrstev kovových materiálů? Ano dochází a je jedno jestli se jedná o běžné kovové povrchy, barevné kovy, slitiny, nebo vysoce jakostní kovové materiály. 

Pokud je v provozní kapalině požadované množství látky AMC, dojde k chemické vazbě a uzavření povrchu. Takto ošetřené díly z různých materiálů byly testovány za různých teplotních podmínek a vždy byla prokázána stabilita ochranného molekulárního koberce a to i za velmi vysokých tlaků, včetně tlaků dynamických. Nikdy nebyla detekována přítomnost koroze a to i ve ztížených podmínkách syntetického slaného roztoku. Produkt AMC je tedy možné zařadit mezi konzervanty. Dále byl vystaven na produkt AMC atest Státního Zdravotního Ústavu Praha s možností použití směsné látky na technologie v potravinářském průmyslu, čímž byl zařazen mezi produkty, které představují minimální riziko vůči poškození lidského organismu. Dále je technologie AMC dlouhodobě testována v izolovaných agregátech různých typů např. Scania DC13/DC16 / SCHNELL, DEUTZ MWM GSV16C, MWM GSV12C, Jenbacher JMS 312 GS, Jenbacher JMS 320 GS. Tyto motory pracují ve 24/7 cyklu a jsou v rozmezí cca 800 mth kontrolovány, prováděny výměny provozních kapalin s jejich pravidelnými detailními laboratorními rozbory. Ani v jednom případě tyto rozbory neukázaly jakoukoliv diferenci v záporném smyslu, která by hovořila v neprospěch aplikace technologie AMC a to některé agregáty mají za sebou radius činnosti v ekvivalentu 2 mil. km ujeté vzdálenosti. Všechna námi deklarovaná data jsou dostupná profesní veřejnosti.

A v čem spatřujeme technologii inovativní? Hlavním a zásadním rozdílem je šíře použití v rámci aplikací a rekuperační obnova iontové vazby v časové přímce chemické vazby. To je hlavní benefit, který u lubrikačních produktů na bázi pevných částic, PTFE, nebo MOS2 nenaleznete. V této souvislosti vzniká otázka, co se stane s výše popsanými pevnými částicemi, až skončí jejich funkční životnost? Odloučí se od povrchu a putují olejovou soustavou, dokud nejsou zachyceny olejovým filtrem pevných částic. Pokud je však filtr nezachytí, tak v olejové tlakové soustavě působí, jako abrazivní částice. To v případě použití AMC nenastane. Molekula, která opustí molekulární koberec, reduktivně změní skupenství a odchází plynou cestou pryč výfukovým systémem. Nezanáší DOC katalyzátory, ani DPF filtry.

Velmi dynamický rozvoj výrobních technologii, přesnost a důraz na spolehlivost koncových produktů klade stále větší požadavky na životnost jednotlivých konstrukčních prvků, které musí být mazány, a to buď životnostními náplněmi, nebo cyklickými výměnami maziv, jenž musí splňovat nejpřísnější normy.

Vysoké nároky jsou rovněž kladeny i na dlouhodobou stabilitu maziv za nejrůznějších klimatických podmínek. Právě proto se stále častěji prosazují syntetizovaná maziva, která ovšem v základní formě nedokáží plně nahradit protiotěrové vlastnosti maziv minerálních. Proto jsou doplňována a sycena aditivanty ve formě čistících složek, impregnačních látek, inhibitorů koroze, modifikátory různého charakteru atd. Zkrátka jsou to hotová maziva pro nejrůznější aplikace, připravené k okamžitému použití. Naše společnost na tyto aspekty myslela již při vývoji. Základním principem je že neměníme žádné vlastnosti maziv. Využíváme předepsaná maziva k tomu, abychom dopravili reakční směs AMC do třecích uzlů a tím zjednodušili aplikaci každému uživateli.

Stačí vzít, nalít do provozní kapaliny v předepsaném objemu a o zbytek se postará proces iontové vazby. Každý stroj, každé zařízení překonává odporové síly a k překonání těchto sil musí vynaložit určitou energii. Pokud snížíme třecí odpor v třecích uzlech, tak se zvýší účinnost, tím pádem se sníží energetická náročnost a prodlouží životnost všech ošetřených částí daného zařízení a je jedno, jestli se jedná o obráběcí stroj, zemědělské nebo důlní zařízení, převodovku, hydraulickou soustavu, kompresor, dvou nebo čtyřdobý motor nebo jiný mechanismus.

Výsledkem je delší životnost, klidný chod, nižší náklady na energie a pohonné hmoty, antikorozní ochrana a mnoho dalších aspektů dle daného zařízení. Molekulární ochrana ve formě třecích ploch AMC - AMC nalezne uplatnění dnes i v budoucnu.

Měníme vlastnosti povrchu, ne maziv.

Technologie AEROTEC® využívá provozních kapalin a maziv jako dopravního média, která ji roznesou po systému a umožní roznést se po kovových plochách systémů a mechanismů. Technologie AEROTEC® s nosným médiem nereaguje, nemění jeho kvalitativní parametry ani fyzikálně-chemické vlastnosti.

Posouváme hranice výkonnosti.

Spojením technologie AEROTEC® s provozními kapalinami a mazivy posouváme hranice výkonnosti olejů a maziv za hranice, o kterých donedávna ještě neměl nikdo ani tušení.

Komplexní ochrana.

Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho impregnační vlastnosti. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O a dalších chemických sloučenin. Ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě či chemickým výparům.