Obchodní podmínky

obchodní společnost: AEROTEC GROUP a.s.

se sídlem: Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 158 00

identifikační číslo: 05121311

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 21559

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aerotec.cz

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AEROTEC GROUP a.s. se sídlem: Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 158 00 identifikační číslo: 05121311 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 21559 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (eshopu) prodávajícího umístěného na www.aerotec.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „webová stránka“), a to přes objednávkový formulář nebo přes uživatelský účet.
 2. Ujednání odchylná od ustanovení obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Článek II.

Uživatelský účet

 1. Za předpokladu, že je kupující podnikatelem, může mu být prodávajícím zřízen uživatelský účet. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující (podnikatel) provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží prostřednictvím něj je kupující (podnikatel) povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo  zrušit uživatelský účet kupujícího (podnikatele), a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo podnikatelé s uživatelským účtem vyplní objednávku přímo v prostředí uživatelského účtu (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři / uživatelském účtu, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s jejich zněním souhlasí.
 8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí doručení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 15. Do doby odeslání zboží kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Článek IV.

Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti / bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 274680154/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;
 • bezhotovostně pomocí PayPal.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 3.9. těchto podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Kupní cena je prodávajícím vyúčtována kupujícímu v daňovém dokladu – faktuře, kterou prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího ke dni odeslání objednávky.
 7. Zboží je ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

 

Článek V.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel je každý člověk – kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.
 2. Kupující spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, může do 14 dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, neboť poskytnutá doba pro možné odstoupení od smlouvy slouží výhradně k vyzkoušení zboží v rozsahu, v jakém by bylo možné zboží vyzkoušet v obchodě.
 3. Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle odst. 5.2. tohoto článku za předpokladu, že bude naplněna některá z podmínek § 1837 občanského zákoníku, zejména pokud zboží bylo vyrobeno nebo upraveno dle požadavků kupujícího či na jeho osobu či bylo vyjmuto z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. Spotřebitel má právo dodané zboží vyzkoušet, a to obvyklým způsobem, v souladu s jeho povahou a vlastnostmi, a v rozsahu nezbytném k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nesmí dojít ke zjevnému opotřebení či spotřebování zboží. Zboží je pak spotřebitel povinen vrátit ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal, tzn. kompletní, bez zjevného opotřebení, bez vad a jiných poškození. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a nedojde k jiné dohodě, má prodávající právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených na uvedení zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů a škody bude realizována tak, že kupní cena, k jejímuž vrácení je prodávající povinen, bude snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (jednostranně započtena). Za předpokladu, že kupující vrátí prodávajícímu zboží v takovém stavu, že jeho uvedení do původní stavu nebude možné, pak kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5.2. tohoto článku obchodních podmínek zaniká.
 5. Odstoupení musí být učiněno tak, že do konce 14 denní lhůty kupující odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to na adresu Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, popř. na adresu sídla. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. X. těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli  emailem přijetí odstoupení.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 -  Nové Město. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky vč. peněžních prostředků za dopravu odpovídající výši nejlevnějšího způsobu nákladů na dopravu zpět kupujícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Přijetím zboží přechází na kupující nebezpečí škody na věci, a proto prodávající doporučuje kupujícímu kvalitně zabalit zboží při jeho vrácení tak, aby zamezil jeho poškození. Prodávající doporučuje zboží zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neodpovídá za jeho případnou ztrátu na cestě k němu na adresu dle odst. 5.6. tohoto článku.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Článek VI.

Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající na území celé České republiky, přičemž smluvním partnerem je společnost PPL.
 5. Informace o ceně dopravy je součástí objednávky, potvrzení objednávky a také součástí e-mailového sdělení o přijetí objednávky.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu sepsat za přítomnosti dopravce záznam o jakémkoliv poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pouze na základě vyhotoveného záznamu může být kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 7. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené v důsledku dopravy pak dodavatel nebude brát zřetel a tyto budou zamítnuty.

 

Článek VII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujícího spotřebitele § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupující z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 3. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení uzavřené kupní smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. na odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z výše uvedených zvolil již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Pakliže si kupující nezvolí konkrétní právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy (viz odst. 7.4. tohoto článku).

 1. Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na:
  1. odstranění vady,
  2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

 1. Je-li kupující spotřebitel, použijí se na jeho práva z vadného plnění ustanovení pod odst. 7.6. až 7.10. tohoto článku.
 2. Prodávající  odpovídá kupujícímu, že při převzetí věc nemá vady, zejména pak odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li věc vlastnosti popsané v předchozím odstavci, může spotřebitel požadovat její odstranění, a to i dodáním nové věci bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, je spotřebitel oprávněn požadovat výměnu jen vadné části věci, a není-li to možné může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu kupující nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 5. Ustanovení uvedená v odst. 7.6. a 7.10. tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město., případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V reklamaci je kupující povinen specifikovat pro jakou vadu zboží reklamuje a doložit k reklamovanému zboží fakturu či jiný dokument prokazující datum zakoupení zboží a typ zboží, a dále, že zboží bylo dodáno prodávajícím.
 8. Je-li kupující spotřebitelem a reklamuje-li zboží prodávajícímu, platí pro něj následující postup obsažený v odst. 7.13. až 7.14. tohoto článku.
 9. Prodávající rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta k vyřízení reklamace je od data vyžádání podkladů pozastavena až do dne dodání vyžádaných podkladů kupujícím prodávajícímu.
 10. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Je-li kupující spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území ČR.
 2. Kupující učiněním své objednávky uděluje prodávajícímu jakožto správci osobních údajů právní titul ke zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Pokud kupující projeví svůj výslovný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení kupujícímu, zpracovává prodávající jeho osobní údaje rovněž na základě daného souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas kupujícího je kdykoliv odvolatelný.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se zejména o přepravce zajišťující dopravu zboží či osoby zpracovávající účetnictví prodávajícího.
 4. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů nalezne kupující v zásadách zpracování osobních údajů.

 

Článek X.

Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou, nejlépe formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020