Pravidla Vánoční soutěže

(dále jen „Pravidla“)

I. úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost AEROTEC GROUP a.s., IČ: 051 21 311, se sídlem U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 21559 zastoupena předsedou představenstva Ing. Jiřím Vysokým, nar. 17. 5. 1962, bytem č.p. 78, 549 01 Přibyslav je organizátorem (dále jen „Organizátor“) spotřebitelské soutěže s názvem Vánoční soutěž (dále jen „Soutěž“).
 2. Níže uvedená pravidla jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže a jsou zveřejněna na webové stránce www.aerotec.cz.

II. Podmínky účasti v Soutěži

 1. účastníkem soutěže se stává každý zákazník společnosti AEROTEC GROUP a.s., který v období od 1. 11. 2020 do 20. 12. 2020 23:59 hod.:
  • zakoupí prostřednictvím e-shopu Organizátora na stránce www.aerotec.cz zboží (tj. objedná, zaplatí a převezme1 objednávku do 20. 12. 2020 23:59, a od této kupní smlouvy neodstoupí) v minimální hodnotě 500,- Kč vč. DPH, a to bez využití slevového promo kódu ve výši 5% v e-shopu Organizátora dostupného na https://www.aerotec.cz/cs/produkty, ani jiných slevových kupónů,
  • do poznámky v objednávce uvede heslo „Vánoce AEROTEC“ (pozor neplést s kolonkou pro slevový kupón), a
  • akceptuje tato Pravidla.
 2. Nárok na účast v soutěži nelze kombinovat se slevovým promo kódem na slevu ve výši 5%.
 3. Účastníkem soutěže se může stát pouze zákazník s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku, který dosáhl věku 18 let. Fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenska se smí Soutěže zúčastnit, pokud má adresu pro doručování v České republice či na Slovensku a splní podmínky této Soutěže.
 4. Zákazník může nákup opakovat bez omezení a registrovat se tím do Soutěže opakovaně s každou další objednávkou, a tím si zvýšit šance na výhru. Každá objednávka  v minimální hodnotě 500,- Kč vč. DPH učiněná v e-shopu Organizátora, však bude zařazena do losování v Soutěže pouze jednou.
 5. Účastník Soutěže odpovídá za správnost vyplnění údajů do objednávkového formuláře, případné nepřesnosti či chyby v objednávkovém formuláři jdou k jeho tíži.
 6. Podmínkou účasti na Soutěži je souhlas účastníka s těmito podmínkami a pravidly Soutěže a rovněž souhlas se zpracováním, uchováváním osobních údajů pro účely této Soutěže.
 7. Souhlas s pravidly této Soutěže vyslovuje účastník soutěže odesláním objednávky v e-shopu Organizátora za současného vyplnění hesla „Vánoce AEROTEC“ do poznámky objednávky.
 8. Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny:
  • osoby s omezenou svéprávností,
  • osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi,
  • osoby s Organizátorem personálně či majetkově spojené. Za osobu blízkou se považuje osoba uvedená v ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. Z účasti na Soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje Organizátor.
 10. Dojde-li k zániku kupní smlouvy, na základě níž bylo zakoupeno zboží dle odst. 1 tohoto článku a na jejímž základě byl účastník zařazen do Soutěže, zaniká právo účastníka Soutěže na další účast v Soutěži a zejména pak právo na získání výhry v rozsahu konkrétní objednávky. Výhra, kterou účastník Soutěže obdržel, na základě kupní smlouvy, jejíž platnost v době trvání Soutěže nebo do 1 měsíce po ukončení Soutěže, zanikla, je účastník Soutěže povinen do 10 dní ode dne zániku kupní smlouvy vrátit Organizátorovi Soutěže, a to v sídle Organizátora. Nebude-li v souladu s tímto odstavcem výhra Organizátorovi vrácena, je Organizátor oprávněn vrácení výhry po účastníkovi Soutěže vymáhat.
 11. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo nepřiznat výhru případnému vylosovanému výherci, zejména pokud:

III. Výhra

 1. Výhrou v Soutěži je poukaz na 30 minutový let letadlem ANTONOV AN-2 OK-GIC 1G16803 pro 5+5 osob startující z letiště v Hradci Králové a letící směrem nad Orlické hory.
 2. Platnost poukazu na let letadlem ANTONOV AN-2 OK-GIC 1G16803 bude do 30. 6. 2021.

IV. Doba trvání Soutěže a určení výherce

 1. Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2020 do 20. 12. 2020 23:59 hod.
 2. Výherce bude pouze jeden a bude určen losem.
 3. Losování výherce proběhne dne 23. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Organizátora na adrese U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5.
 4. Organizátor bude konkrétního výherce písemně kontaktovat bez zbytečného odkladu po vylosování prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce na e-shopu Organizátora, popř. telefonicky s návrhem termínu pro vyzvednutí výhry, a to minimálně 2x v různých dnech.
 5. Pokud by se nepodařilo s výhercem spojit do 7 dnů od okamžiku zahájení losování, tj. do 30. 12. 2020, 10:00 hod., je Organizátor oprávněn provést nové losování a vylosovat nového výherce. 
 6. Předání výhry vylosovanému výherci proběhne po vzájemné dohodě Organizátora a výherce nejpozději do 1 měsíce od skončení předmětného losování. O předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol. Pokud by se nepodařilo výhru výherci předat například z důvodu, že by se výherce stal nekontaktním, je Pořadatel oprávněn provést vylosování nového výherce.
 7. Jméno výherce letu bude oznámeno na sociální síti Facebook na stránce https://m.facebook.com/kridlaprovasestroje, vysloví-li s tím účastník soutěže svůj souhlas.

V. Zpracování osobních údajů

 1. Provedením objednávky s heslem „Vánoce AEROTEC“, uděluje účastník Soutěže souhlas s těmito Pravidly a se zpracováním osobních údajů pro účely této Soutěže, a dle své volby popřípadě rovněž k zasílání marketingových sdělení, popř. zveřejněním svého jména na sociální síti Facebook. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na email Organizátora [email protected] Tato žádost musí obsahovat identifikační údaje, na které se souhlas se zpracováním osobních údajů váže, a datum, ke kterému se souhlas odvolává. Po obdržení žádosti účastníka na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje účastníka neprodleně zlikvidovány.
 2. Organizátor Soutěže se zavazuje veškeré informace, které mu účastníci Soutěže poskytnou pro účely akce používat a zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Získané osobní údaje účastníků Soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, email, budou zpracovány, uchovány pro účely Soutěže za splnění zákonem stanovených povinností.  Pořadatel odpovídá za bezpečné uchování osobních údajů a dodržování povinností v souladu s GDPR. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.
 3. Účastník Soutěže, který udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. účastník Soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na emailové adrese Pořadatele Soutěže, coby správce osobních údajů nebo využitím odkazu pro zrušení zaslání obchodních sdělení, jež je s každým obchodním sdělením účastníkovi zasílán.

 

VI. Změna podmínek soutěže

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž.

 

Tato pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11. 2020.

 

V Praze dne 1.11.2020.

 

AEROTEC GROUP a.s.

Ing. Jiří Vysoký, předseda představenstva1 S ohledem na dodací lhůty přepravních služeb před Vánoci doporučujeme upřednostnit při nákupu na poslední chvíli platbu kartou před platbou na dobírku či platbou bankovním převodem)